Friday, February 17, 2012

Kata Hubung dan Kata Sendi


Kata Hubung

Kata hubung ialah kata yang bertugas menghubungkan kata, frasa dan ayat.


 
 
Kata Hubung
Contoh Penggunaannya
Apabila
Para penonton tertawa apabila melihat telatah pelawak  itu.
 
*Kata hubung apabila tidak boleh digantikan dengan kata bila. Bila sebenarnya merupakan kata tanya.
 
Supaya / agar
 
 
Anda perlu berakhlak mulia supaya anda dihormati orang. (atau)
Anda perlu berakhlak mulia agar anda  dihormati orang.
 
* Agar dan supaya mendukung makna yang sama  .Oleh itu, pilihlah salah satu saja.
 
Oleh sebab
Pertandingan syarahan itu diabtalkan oleh sebab tidak mendapat sambutan
 
* Penggunaan oleh kerana salah kata sendi maesti diikuti oleh kata nama sebagai objek dan bukannya kata hubung
Jika / sekiranya
Saya akan  datang jika hari tidak hujan.
Saya akan datang sekiranya hari tidak hujan.
 
*Kata jika dan sekiranya mendukung makna yang sama. Oleh itu, pilihlah salah satu saja.


Kata Sendi
Kata sendi ialah kata yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain.Kata Sendi
Penggunaan
Contoh
ke
1.      Tempat
2.      Benda konkrit  (tak bernyawa)
3.      Masa
1.      Saya pergi ke Pahang.
2.      Bola itu dicampak ke dinding.
3.      Dia belum pulang hingga ke hari ini.
kepada
 
 
 
1.      benda konkrit bernyawa)
2.      benda abstrak (kecuali masa)
1.  Buku itu diserahkan kepada
     
Ali.
2.  Penyakit itu membawa
     kepada penderitaan.
dari
1.  tempat
2.   waktu
1.    Ali datang dari Johor.
2.   Aku akan belajar  mulai dari       hari ini.
daripada
Umum
1.      Orang
2.      asal kejadian
3.      perbandingan
1.    Bunga  itu  hadiah daripada
       guru.
2.   Kerusi dibuat daripada kayu.
3.   Aisyah lebih cantik daripada
      Swee Lan.
di
tempat
     Saya tinggal di Jalan Utara.
 pada
1.   masa
2.  orang
3.   benda abstrak
1.    Pada zaman ini ,komputer
       adalah penting.
2.    Buku itu aada pada Ali.
3.   Pada pendapat saya,ayat itu salah. 


No comments:

Post a Comment